Sam J. 1931 - 2013, Marie 1934 - 2010, John Sam 1956 - 2007

KOSTICH

SAM J., JULY 23. 1931 - JUNE 29. 2013

MARIE, AUG. 15. 1934 - MAR. 3. 2010

JOHN SAM,  SEPT. 7. 1956 - JULY 28. 2007