Simo 1849 - 1893, Marko 1884 - 1887, Jovo 1887 - 1887

 Prednja strana spomenika

      Spomen.

   Ovgen Pociva

SimoSinSava. I Sofie

  Dragomanovicha

Rogen 6 1849 u Morign

   u BokuKotorsku

    U Austriu

   Prestavien

na 12 nov.g. 1893

  u. Giakson Kal

Vieena inu Pamiat


Bočna leva strana spomenika

     Spomen

  Ovgen Pociva

MarkoSinSima i Nine

Dragomanovicha

Rogen na 6. jugna

1884. g. Prestavieo

na 14 Julia g 1887.

u Giakson Kal.

VjecnamuPamiat


Bočna desna strana spomenika

       Spomen

   Ovgen Pociva

JovoSinSima i Nine

 Dragomanovicha

Rogenna 21 Marca

1887.g. Prestaviena9

   Julia. 1887. G.

  u. Giakson. Kal.

VječnamuPamiat


* Ovaj se grob smatra najstarijim na ovom groblju